Disclaimer voor www.poffertjessalon.nl

 

Deze website (www.poffertjessalon.nl) is in beheer van VOF Pieters-Geeris.

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.poffertjessalon.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door VOF Pieters-Geeris. In deze algemene voorwaarden wordt aangegeven onder welk voorbehoud de informatie u op de website wordt aangeboden.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VOF Pieters-Geeris is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij VOF Pieters-Geeris en haar licentiegevers.

VOF Pieters-Geeris streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kan VOF Pieters-Geeris daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. VOF Pieters-Geeris behoudt het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. VOF Pieters-Geeris aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar via hyperlinks naar verwezen wordt.

WIJZIGINGEN

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.

Mededeling

Wij gaan verhuizen!

Door de herinrichting van “t’ Kampje”
moeten wij tijdelijk verhuizen.

Wij verwelkomen jullie (NA de kermisweek) op:
vrijdag 3 mei
heel graag op onze nieuwe locatie
(900 m verderop) bij de Jan Benninghbrug
met een heerlijk terras aan het water!